Stiftelsen för Hjalte Karlssons minne 

Stiftelsens huvuduppgift är att stöda utbildningen av ungdomar i yrkesinriktade studier i andra och tredje stadiet. Stiftelsen delar årligen ut understöds stipendier för ändamålet.

Mer information fås av:
Styrelsens viceordförande 
Kim Kristian Wilander, tel. 050 555 6757

Ansökningstiden utgår 31.10.2020

Blanketten kan skickas per e-post till adressen: info@kfum.fi

Styrelsen 2020
Ordförande Ulf Kurtén
Viceordförande Kim Kristian Wilander
Medlemmar
Kim Härkönen
Marianne Palmgren
Thomas Rosenqvist

STIPENDIEFONDEN

Bakgunden till att Svenska KFUM i i Helsingfors r.f. har en stipendiefond är att under kriget avled en yngling Hjalte Karlsson för vilken det reserverats medel för hans studier. Direktör Oskar Tiderman hade förbundigt sig att bekosta Hjalte Karlssons utbildning till ingenjör. Men därav blev det alltså intet då Hjalte stupade år 1942. Djupt rörd av förlusten donerade Oskar Tiderman till KFUM en summa som utgjorde grunden till en stipendiefond. Vidare skapades statuter som än idag i form av stadgar utgör rättesnöret för verksamheten.

År 1974 omändrades alltså KFUM:s stipendiefond till en egen separat stiftelse med en oberoende styrelse. KFUM:s styrelse har dock en mycket central ställning då det gäller adminstrationen av Stiftelsen Hjalte Karlssons minne r.s. KFUM:s ordförande är självskriven medlem i stiftelsens styrelse och dessutom utser man två ledamöter. Många år var instiftaren Oskar Tidersmans adoptivson direktör Jarl Tiderman och pol.kand. Carl-Axel Palmgren, som genom sin far var nära vän till instiftaren, ordföranden för stiftelsen.

Stiftelsen har under åren utdelat totalt 285 stipendier. Summorna som stipendiaterna får emottaga kan upprepas maximum tre år. Storleken på stipendierna fåstställes årligenav styrelsen och har de senaste åren rört sig om 500 euro. År 2019 delade vi ut 11.000 € i stipendier åt 22 stipendiater.

Stiftelsen stadgar ändrades år 2019 för att bättre motsvara nuläget. Stiftelsen företräds av en styrelse bestående av fem av Svenska KFUM i Helsingfors r.f.s styrelse utsedda medlemmar.